بائبل

ستاسو د ګرځنده تلیفون سره "د خدای کلمه" تجربه کړئ

دري بائبل
(نن ورځ دري)
   
مقدس کتاب په افغان پښتو ژبه
(د ختيځ افغانستان ۲۰۲۳)
 
پښتو بائبل
(یوسفزی ۲۰۱۹)
 
پښتو إنجيل
(عام ۱۹۹۶)
 
   
هزګي انجیل
(او نور کتابونه)
 

په منظمه توګه د بائبل لوستل

هره ورځ په خپل ګرځنده تلیفون کې د بائبل آیت ترلاسه کړئ

هره ورځ د بائبل آیت
(له نن ورځ دري ۲۰۰۸)

د بائبل برخه

د ژباړې وروستي کار، کتاب لخوا کتاب

لوقا - نوی دري
(نوې دري ژباړه۲۰۱۹)
میټی - پښتو
(يوسفزی ۲۰۱۶)
زبور - پښتو
(يوسفزی ۲۰۱۶)
متلونو - پښتو
(يوسفزی ۲۰۱۶)
تورات - پښتو
(په ننګرهاري ژبه کې ۲۰۱۰)
تورات - پښتو
(يوسفزی ۲۰۱۳)

نور ګټور شیان

د افغانانو لپاره نورد آنلاین او فزیکي رسنۍ له لارې