آموزش

کورس‌های تعاملی که شما را در شناختن کتاب مقدس همکاری می‌نماید

خلقت خدا
کورس مقدماتی کتاب مقدس - اول
   

خواندن به طور منظم

برنامه برای کتاب مقدس روزانه

آیت امروز
(از دری امروزی ۲۰۰۸)

کتاب از کتاب مقدس

آخرین کتاب ها ترجمه

انجیل به گزارش مَرقُس - خږنوْنی
(خږنوْنی – افغان ۲۰۱۹)
انجیل به گزارش لوقا
(ترجمه جدید ۲۰۱۶)
انجیل به گزارش متی - پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
زبور پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
امثال پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
تورات پشتو
(ننګرهاری ۲۰۱۰)
تورات پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۳)

منابع بیشتر

منابع بیشتر آنلاین و کتاب‌ها برای افغان‌ها