آموزش

کورس‌های تعاملی که شما را در شناختن کتاب مقدس همکاری می‌نماید

خلقت خدا
کورس مقدماتی کتاب مقدس - اول
   

کتاب مقدس

کلام خدا را در موبایل خود تجربه کنید

کتاب مقدس دری
(دری امروزی)
   
کتاب مقدس به زبان پشتو افغانی
(شرق افغانستان ۲۰۲۳)
 
کتاب مقدس پشتو
(یوسفزی ۲۰۱۹)
 
انجیل پشتو
(به لهجه‌های مختلف ۱۹۹۶)
 
   
انجیل هزارگی
(و کتاب‌های دیگر)
 

خواندن به طور منظم

برنامه برای کتاب مقدس روزانه

آیت امروز
(از دری امروزی ۲۰۰۸)

کتاب از کتاب مقدس

آخرین کتاب ها ترجمه

انجیل به گزارش لوقا
(ترجمه جدید ۲۰۱۶)
انجیل به گزارش متی - پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
زبور پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
امثال پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
تورات پشتو
(ننګرهاری ۲۰۱۰)
تورات پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۳)

منابع بیشتر

منابع بیشتر آنلاین و کتاب‌ها برای افغان‌ها