آموزش

کورس‌های تعاملی که شما را در شناختن کتاب مقدس همکاری می‌نماید

خلقت خدا
کورس مقدماتی کتاب مقدس - اول
   

خواندن به طور منظم

برنامه برای کتاب مقدس روزانه

آیت امروز
(از دری امروزی ۲۰۰۸)

کتاب از کتاب مقدس

آخرین کتاب ها ترجمه

کتاب مقدس به زبان پشتو افغانی
(کتاب‌هایی که تاکنون ترجمه شده اند)
انجیل به گزارش لوقا
(ترجمه جدید ۲۰۱۶)
انجیل به گزارش متی - پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
زبور پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
امثال پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۶)
تورات پشتو
(ننګرهاری ۲۰۱۰)
تورات پشتو
(يوسفزی‎ ۲۰۱۳)

منابع بیشتر

منابع بیشتر آنلاین و کتاب‌ها برای افغان‌ها