په منظمه توګه بائبل لوستل

هره ورځ په خپل ګرځنده تلیفون کې د بائبل آیت ترلاسه کړئ

هره ورځ د بائبل آیت
(له نن ورځ دري ۲۰۰۸)

د بائبل برخه

د ژباړې وروستي کار، کتاب لخوا کتاب

مقدس کتاب په افغان پښتو ژبه
(هغه کتابونه چې تر دې دمه ژباړل شوي دي)
لوقا - نوی دري
(نوې دري ژباړه۲۰۱۹)
میټی - پښتو
(يوسفزی ۲۰۱۶)
زبور - پښتو
(يوسفزی ۲۰۱۶)
متلونو - پښتو
(يوسفزی ۲۰۱۶)
تورات - پښتو
(د ژبه ننګرهار کې ۲۰۱۰)
تورات - پښتو
(يوسفزی ۲۰۱۳)

نور ګټور شیان

د افغانانو لپاره نور آنلاین او فزیکي رسنۍ